DECLARAŢIE PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

S. CFR IRLU S.A. a implementat şi certificat  în organizaţie un sistem de management al calităţii bazat pe proces, având drept referenţial standardul SR EN ISO 9001/2008 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”. Recunoaşterea conformităţii cu cerinţele standardului a fost realizată de către Autoritatea Feroviară Română – AFER. Domeniul certificat se referă la „Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. – C 3317 ”.
Politica în domeniul calităţii a S. CFR IRLU S.A. s-a orientat spre abordarea bazată pe proces, astfel încât să satisfacă cerinţele clientului, de reglementare şi a organizaţiei însăşi.
S CFR IRLU SA are următoarele intenţii privind politica în domeniul calităţii:

 • desfăşurarea  activităţii de marketing, pentru a satisface cerinţele clienţilor şi chiar să depăşească aşteptările lor;
 • stabilirea scopului şi a direcţiei de dezvoltare a organizaţiei;
 • menţinerea unui mediu de lucru adecvat cerinţelor;
 • implicarea întregului personal, de la toate nivelele organizaţiei, în îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, astfel încât abilităţile fiecăruia să fie valorificate în beneficiul organizaţiei;
 • alocarea de resurse pentru buna deşfăşurare a activităţilor aferente proceselor şi eficientizarea rezultatelor;
 • identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor independente, în scopul creşterii eficienţei şi eficacităţii realizării obiectivelor;
 • menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management a calităţii;
 • luarea unor decizii bazate pe analize logice sau intuitive ale datelor şi informaţiilor.       

Obiectivele  politicii în domeniul calităţii ale organizaţiei
Menţinerea poziţiei de principal reparator de material rulant motor, precum şi atingerea aceleiaşi poziţii pentru întreţinerea de vagoane de marfă, în cadrul unei pieţe concurenţiale a cărei deschidere este în creştere, constituie pentru noi două ţinte pe care vrem să le atingem având permanent în vedere următoarele obiective:

 •  RESPECTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE A SOCIETĂȚII
 • satisfacerea cerinţelor clienţilor, a cerinţelor de reglementare şi a cerinţelor organizaţiei; oferirea de produse / servicii de calitate;
 • creşterea cifrei de afaceri prin îndeplinirea prevederilor contractuale şi reducerea cheltuielilor indirecte ;
 • dezvoltarea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii în scopul obţinerii de beneficii;
 • evaluarea  Sistemului de Managment a Calităţii prin desfăşurarea anuală a analizei efectuată de management;
 • întocmirea programului calităţii pentru buna desfăşurare a proceselor;
 • stabilirea acţiunilor preventive sau corective care se impun ca urmare a analizării neconformităţilor;
 • stabilirea responsabilităţilor şi autorităţilor;
 • stabilirea metodelor de comunicare internă pentru îmbunătăţirea lucrului în grup;
 • managementul riscurilor asociate funcțiilor de efectuare si dezvoltare a întreținerii.
 • creşterea profitului prin reducerea costurilor noncalităţii;
 • analizarea cerinţelor clienţilor;
 • reducerea reclamaţiilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii;
 • respectarea normelor de protecţia mediului înconjurător, a normelor de securitate a muncii, de metrologie;
 • menţinerea autorizaţilor laboratoarelor de determinări fizico-chimice din secţiile/ateliere IRLU, în conformitate cu cerinţele O.M.T. nr. 410 / 26.07.1999 ;
 • atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale, destinate verificării şi încercări produselor feroviare utilizate în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere şi reparare a materialului rulant, conform prevederilor O.M.T. nr. 410 / 26.07.1999;
 • certifcarea functiei  de întreţinere  si de dezvoltarea a intretinerii pentru  materialul  rulant motor şi remorcat în conformitate cu Regulamentul (UE) 445 /  2011;
 • omologarea / agrementarea tehnică feroviară a serviciilor feroviare furnizate clienţilor, conform O.M.T. nr. 290 / 2000;
 • instruirea şi evaluarea permanentă a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigenţelor cerute;
 • îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de reparaţii material rulant motor şi remorcat executate în cadrul organizaţiei;
 • asigurarea de resurse adecvate prin continuarea adaptării de tehnologii moderne cât şi dotării organizaţiei corespunzător;
 • continuarea instruirii în domeniul managementului calităţii a personalului implicat în activităţile identificate ca procese, care influenţează direct calitatea;
 • participarea la licitaţii în scopul obţinerii de noi contracte.

În vederea atingerii obiectivelor propuse  S. CFR IRLU S.A. a implementat un sistem de proceduri şi instrucţiuni.
Prin organigrama adoptată, S..CFR IRLU S.A. asigură repartizarea echilibrată a responsabilităţilor pe funcţii, compartimente implicate, stabilind atribuţiile şi relaţiile pentru întreg personalul, în corelare cu prevederile legii, a reglementărilor aplicabile şi a sistemului de management al calităţii adoptat.
Aceasta permite ca obţinerea calităţii să nu fie un fapt aleator ci un rezultat al unei programări, coordonări şi ţinere sub control a proceselor.
S. CFR IRLU S.A. asigură accesul organismelor de control abilitate, a organismelor de certificare recunoscute la nivel naţional şi internaţional, a clienţilor în limita prevederilor contractuale, la documentele calităţii care au incidenţă  cu activitatea derulată de aceştia.
Bucureşti, 28.02.2017

ADMINISTRATOR SPECIAL/ DIRECTOR

Leonard CIUPITU