DECLARAŢIE PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

S. CFR IRLU S. A. a implementat şi certificat în organizaţie un sistem de management al calităţii bazat pe proces, având drept referenţial standardul SR EN ISO 9001/2015 – „Sisteme de management al calităţii. Cerinţe”. Recunoaşterea conformităţii cu cerinţele standardului a fost realizată de către Autoritatea Feroviară Română – AFER. Domeniul certificat se referă la „Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. – C 3317 ”.

Politica în domeniul calităţii a S. CFR IRLU S.A. s-a orientat spre abordarea bazată pe proces, astfel încât să satisfacă cerinţele clientului, de reglementare şi a organizaţiei însăşi.

S CFR IRLU SA are următoarele intenţii privind politica în domeniul calităţii:

 • desfăşurarea  activităţii de marketing, pentru a satisface cerinţele clienţilor şi chiar să depăşească aşteptările lor;
 • stabilirea scopului şi a direcţiei de dezvoltare a organizaţiei;
 • menţinerea unui mediu de lucru adecvat cerinţelor;
 • implicarea întregului personal, de la toate nivelele organizaţiei, în îndeplinirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă, astfel încât abilităţile fiecăruia să fie valorificate în beneficiul organizaţiei;
 • alocarea de resurse pentru buna desfășurare a activităţilor aferente proceselor şi eficientizarea rezultatelor;
 • identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor independente, în scopul creşterii eficienţei şi eficacităţii realizării obiectivelor;
 • menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management a calităţii;
 • luarea unor decizii bazate pe analize logice sau intuitive ale datelor şi informaţiilor.

Obiectivele  politicii în domeniul calităţii ale organizaţiei :

Menţinerea poziţiei de important  reparator de material rulant motor,  în cadrul unei pieţe concurenţiale a cărei deschidere este în creştere, constituie pentru noi  ţinta pe care vrem să o  atingem având permanent în vedere următoarele obiective:

 • RESPECTAREA PLANULUI DE REORGANIZARE A SOCIETĂȚII
 • satisfacerea cerinţelor clienţilor, a cerinţelor de reglementare şi a cerinţelor organizaţiei; oferirea de produse / servicii de calitate;
 • creşterea cifrei de afaceri prin îndeplinirea prevederilor contractuale şi reducerea cheltuielilor indirecte ;
 • dezvoltarea unor relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii în scopul obţinerii de beneficii;
 • evaluarea  Sistemului de Management a Calităţii prin desfăşurarea anuală a analizei efectuată de management;
 • întocmirea programului calităţii pentru buna desfăşurare a proceselor;
 • identificarea părților interesate care afectează sau sunt afectate de către activitatea organizației.
 • stabilirea acţiunilor  care se impun ca urmare a analizării neconformităţilor;
 • tratarea riscurilor și oportunităților care influențează activitatea organizației.
 • stabilirea responsabilităţilor şi autorităţilor;
 • stabilirea metodelor de comunicare internă pentru îmbunătăţirea lucrului în echipa;
 • creşterea profitului prin reducerea costurilor noncalităţii;
 • analizarea cerinţelor clienţilor;
 • reducerea reclamaţiilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii;
 • respectarea normelor de protecţia mediului înconjurător, a normelor de securitate a muncii, de metrologie;
 • menţinerea autorizaţiilor laboratoarelor de determinări fizico-chimice din secţiile/ateliere IRLU, în conformitate cu cerinţele O.M.T. nr. 410 / 26.07.1999 ;
 • atestarea standurilor şi dispozitivelor speciale, destinate verificării şi încercării produselor feroviare utilizate în activităţile de construire, modernizare, exploatare, întreţinere şi reparare a materialului rulant, conform prevederilor O.M.T. nr. 410 / 26.07.1999;
 • certificarea functiei de întreţinere  si de dezvoltare a intretinerii pentru  materialul  rulant motor şi remorcat în conformitate cu Regulamentul (UE) 445 /  2011;
 • omologarea / agrementarea tehnică feroviară a produselor feroviare furnizate clienţilor, conform O.M.T. nr. 290 / 2000;
 • instruirea şi evaluarea permanentă a personalului pentru a asigura calificarea acestuia la nivelul exigenţelor cerute;
 • îmbunătăţirea calităţii lucrărilor de reparaţii material rulant motor şi remorcat executate în cadrul organizaţiei;
 • asigurarea de resurse adecvate prin continuarea adaptării de tehnologii moderne cât şi dotării organizaţiei corespunzător;
 • continuarea instruirii în domeniul managementului calităţii a personalului implicat în activităţile identificate ca procese, care influenţează direct calitatea;
 • participarea la licitaţii în scopul obţinerii de noi contracte.

În vederea atingerii obiectivelor propuse  S. CFR IRLU S.A. a implementat un sistem de proceduri şi instrucţiuni.

Prin organigrama adoptată, S. CFR IRLU S.A. asigură repartizarea echilibrată a responsabilităţilor pe funcţii, compartimente implicate, stabilind atribuţiile şi relaţiile pentru întreg personalul, în corelare cu prevederile legii, a reglementărilor aplicabile şi a sistemului de management al calităţii adoptat. Aceasta permite ca obţinerea calităţii să nu fie un fapt aleator ci un rezultat al unei programări, coordonări şi ţinere sub control a proceselor.
S. CFR IRLU S.A. asigură accesul organismelor de control abilitate, a organismelor de certificare recunoscute la nivel naţional şi internaţional, a clienţilor în limita prevederilor contractuale, la documentele calităţii care au incidenţă  cu activitatea derulată de aceştia.

Bucureşti    22.04.2021